อัตรากำลัง
ข้าราชการ จำนวน 38 คน
ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน
พนักงานราชการ จำนวน 21 คน
จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 คน

Scroll to Top