ประเภททั่วไป
ทักษะพิเศษHighly Skilled Level
อาวุโสSenior Level
ชำนาญงานExperienced Level
ปฏิบัติงานOperational Level
ประเภทวิชาการ
ทรงคุณวุฒิAdvisory Level
เชี่ยวชาญExpert Level
ชำนาญการพิเศษSenior Professional Level
ชำนาญการProfessional Level
ปฏิบัติการPractitioner Level
ประเภทอำนวยการ
ระดับสูงSenior Administrator
ระดับต้นAdministrator
ประเภทบริหาร
ระดับสูงSenior Executive
ระดับต้นExecutive
Scroll to Top