ประวัติความเป็นมา

อำเภอทุ่งหัวช้าง  ได้จัดตั้งขึ้นโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2520  โดยแยกตำบลตะเคียนปม ตำบลทุ่งหัวช้าง และตำบลบ้านปวง ออกจากเขตการปกครองของอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มาจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอทุ่งหัวช้าง  ด้วยเหตุผลที่ว่าทั้งสามตำบลอยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอลี้ การคมนาคมไม่สะดวก ประกอบกับมีการแทรกซึมของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย จึงจำเป็นต้องแยกแล้วจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอ ในระยะเริ่มแรกทางราชการได้ใช้สถานีอนามัยตำบลทุ่งหัวช้างเป็นที่ว่าการอำเภอชั่วคราว ต่อมาเมื่อเห็นว่าคับแคบจึงได้ย้ายมาอาศัยอาคารเรียนในบริเวณโรงเรียนชุมชนทุ่งหัวช้าง (ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหัวช้าง) เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2521 และได้ย้ายมาอยู่ยังที่ว่าการอำเภอทุ่งหัวช้างปัจจุบันนี้ มีเนื้อที่ประมาณ 29 ไร่ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 เป็นต้นมา จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 ได้รับการประกาศยกฐานะขึ้นเป็น “อำเภอทุ่งหัวช้าง” ตามราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 110 ตอนที่ 179 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536

อำเภอทุ่งหัวช้าง

แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 3 ตำบล 35 หมู่บ้าน

ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลทุ่งหัวช้าง
  • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งหัวช้าง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านปวงทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตะเคียนปม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตะเคียนปมทั้งตำบล
Scroll to Top