ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการปรับโครงสร้างหนี้สินและติดตามเร่งรัดลูกหนี้ที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ของกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้บริหารของกรมส่งเสริมการเกษตร (ระดับกอง/สำนัก/สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร/เกษตรจังหวัด)
Scroll to Top